poniedziałek, 10 czerwca 2013

Czas przeszły niedokonany Imperfecto de Indicativo - użycie

Czasu przeszłego niedokonanego Imperfecto de Indicativo używamy w następujących przypadkach:


1. Kiedy mówimy o czynnościach przeszłych w trakcie ich trwania, ale nie określamy dokładnie, kiedy dana czynność się zaczęła lub kiedy i czy w ogóle się skończyła. En aquella época vivía en Madrid.
W tamtym okresie mieszkał w Madrycie.

W powyższym przykładzie nie wiemy, czy dana osoba jeszcze mieszka w Madrycie czy nie. Możemy sobie wyobrazić, że zdanie dotyczy momentu, w którym poznałem tę osobę i wtedy ona mieszkała w Madrycie. Nie wiemy, od kiedy tam mieszkała, ani też, czy wyprowadziła się później do innego miasta.


2. W zdaniach, w których łączymy użycie dwóch różnych czasów przeszłych Imperfecto de Indicativo będzie wyrażało czynność ciągłą, natomiast Indefinido lub Pret. Perfecto przerywającą ją lub zakłócająca czynność punktową. 


Imperfecto de Indicativo rzadko  występuje sam w zdaniu, bez kontekstu, tak jak w przykładzie z pierwszego punktu. Zwykle czynność wyrażona w tym czasie jest tłem dla innej czynności punktowej wyrażanej czasem Pretérito Indefinido lub Pretérito Perfecto. Czynność zdarzająca się nagle, punktowo, przerywa czynność w trakcie trwania, czasami sprawiając, że nie możemy dokończyć wykonywanej właśnie czynności:


Cuando lo conocí, vivía en Madrid.
Kiedy go poznałem, mieszkał w Madrycie.
Trabajaba en aquella empresa, cuando nació mi hijo.
Pracowałam w tamtej firmie, kiedy urodził się mój syn.
Cuando  iba por la calle, encontré a Juan.
Kiedy szłam ulicą, spotkałam Juana.
Estaba estudiando tranquilamente, cuando se fue la luz.
Siedziałam sobie spokojnie ucząc się, kiedy wyłączyli światło.
Iba a salir, pero se puso a llover a mares y tuve que quedarme.
Miałam wychodzić, ale zaczęło lać i musiałam zostać.3. Kiedy mówimy o czynnościach codziennych, powtarzających się rutynowo, regularnie w przeszłości.  Zwłaszcza kiedy…-  używamy określeń czasu, które wyraźnie wskazują na    powtarzalność czynności:

todos los días każdego dnia
todas las semanas w każdym tygodniu
todos los meses w każdym miesiącu, etc.
cada día  codziennie
cada lunes co poniedziałek
cada verano/otoño/invierno/primavera co lato/jesień/wiosnę/zimę
los lunes w poniedziałki
siempre zawsze (ale tylko jeśli zawsze oznacza powtarzalność czynności, np.: siempre a las ocho de la mañana – zawsze o ósmej rano)
generalmente ogólnie
habitualmente zwyczajowo
normalmente zwykle
zawsze ze strukturą soler + bezokolicznik mieć w zwyczaju

Cada día iba a la escuela en bici.
Każdego dnia jeździłem do szkoły na rowerze.
Cada verano íbamos al mar.
Każdego lata jeździliśmy nad morze.
Los mayas solían vivir en pequeñas comunidades agrícolas.
Majowie zwykle mieszkali w małych, rolniczych wspólnotach.
Normalmente  me levantaba a las ocho.
Zwykle wstawałem o ósmej.


- chcemy pokazać sytuację przeszłą jako już nieaktualną, kontrastującą z teraźniejszością:

Antes llevaba el pelo largo.
Kiedyś nosił długie włosy.
Antes  iba a la escuela en bici, ahora voy en coche.
Kiedyś jeździłem do szkoły na rowerze, teraz jeżdzę samochodem.
No  usaba móvil, ahora lo usa.
Nie używał komórki, teraz jej używa.


- w określeniach czasu typu:
Cuando era niño/De niño Kiedy byłem dzieckiem
Cuando tenía 15 años Kiedy miałem 15 lat
oraz po nich

Cuando era niño, me gustaban  mucho los perros.
Kiedy byłem dzieckiem, bardzo lubiłem psy.
De niña era muy traviesa.
Jako mała dziewczynka byłam psotna.


4. Kiedy opisujemy wygląd lub stan przedmiotów albo ich położenie, a także wtedy gdy określamy okoliczności towarzyszące jakiemuś wydarzeniu (pogoda, pora dnia, etc.):

El ladrón llevaba el pelo largo, gafas y era muy alto.
Złodziej miał długie włosy, okulary i był bardzo wysoki.
La casa era pequeña y acogedora. Estaba al margen del bosque.
Dom był mały i przytulny. Znajdował się na skraju lasu.
Era de noche, llovía y soplaba un viento fuerte del Norte.
Była noc, padało i wiał silny wiatr z północy.


5. Do wyrażenia przyczyny jakiegoś wydarzenia, w zdaniach ze spójnikami typu: como jako że, porque ponieważ, por eso dlatego, por lo tanto dlatego

Llovía mucho, por eso nos quedamos en casa.
Bardzo padało, dlatego zostaliśmy w domu.
No fui al trabajo, porque me dolía la cabeza.
Nie poszedłem do pracy, bo bolała mnie głowa.


6. Kiedy dwie czynności bez określonego początku ani końca dzieją się równocześnie. Charakterystyczne spójniki:

cuando kiedy
mientras kiedy, podczas gdy

Mientras Juan pintaba las paredes, María recogía la cocina.
W czasie gdy Juan malował ściany, María ogarniała kuchnię.
Mientras yo hablaba por teléfono, mi hija jugaba con su muñeca.
Kiedy rozmawiałam przez telefon, moja córka bawiła się lalką.


7. Z czasownikami wyrażającymi czynności myślenia (pensar myśleć, creer sądzić, uważać, etc.), kiedy chcemy wyrazić nasze zaskoczenie danym faktem:

Pensaba que era hija única.
Myślałam, że jest jedynaczką. (= Myślałam tak, ale się myliłam.)
No  sabía que estaba en Madrid.
Nie wiedziałam, że jest w Madrycie. (= Nie wiedziałam, ale teraz wiem, bo ktoś mi o tym powiedział.)


8. Forma grzecznościowa:

Quería preguntarte una cosa.
Chciałam Cię o coś zapytać.
Venía para informaros sobre el concierto.
Przychodzę, bo chciałam poinformować was o koncercie.


9. W mowie zależnej przytaczając zdanie oryginalnie wypowiedziane w czasie teraźniejszym. Pamiętajmy, że w języku hiszpańskim obowiązuje zasada następstwa czasów.

Mi madre dijo: „Me siento fatal”.=
Mi madre dijo que se sentía fatal.


10. Kiedy zaszła nieoczekiwana zmiana w naszych pierwotnych planach. W tym przypadku można zastąpić Imperfecto strukturą ir+a+inf.

El concierto era (= iba a ser) mañana, pero el guitarrista ha sufrido un accidente.
Koncert miał być jutro, ale gitarzysta miał wypadek.

Salía (=iba a salir) de viaje a Grecia, pero la compañía aérea quebró.
Miałem jechać do Grecji, ale przewoźnik zbankrutował.


11. W zdaniach pytających, kiedy wyrażamy zdziwienie jakimś faktem:

¿El examen no era hoy? (= Me parece que alguien dijo que el examen era hoy.)
To egzamin nie miał być dzisiaj? (=Wydawało mi się, że ktoś mówił, że egzamin jest dzisiaj.)

¿No estabas enferma? (Eso le dice el profesor a una alumna que no ha venido al examen.)
Myślałem, że jesteś chora./To nie jesteś chora? (Nauczyciel do uczennicy, której nie było na klasówce.)Na koniec coś na rozweselenie:

Dos mujeres están conversando y una le dice a la otra. - ¿Y tú, no estabas enferma?
- ¿Por qué?
- Porque yo vi salir ayer a un médico de tu casa.
- Eso no es nada.
- ¿Por qué?
- Porque yo vi salir un general de la tuya, y no estamos en guerra.

Dwie kobiety rozmawiają i jedna mówi do drugiej:
- O! Myślałam, że jesteś chora.
- Jak to?
- Bo widziałam, jak lekarz wychodził od ciebie z mieszkania.
- To jeszcze nic nie znaczy.
- Jak to?
- Bo ja widziałam, że od ciebie wychodził generał, a przecież nie ma wojny.
Jeśli spodobał Ci się ten post, proszę poleć bloga swoim znajomym - podaj dalej klikając w ikony poniżej. Dzięki! :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz