Gramatyka

  • TEORIA 

Rzeczownik (Sustantivo)
Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika I - według znaczenia
Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika II - według końcówki
Zmiana znaczenia rzeczownika w zależności od rodzaju - el coma vs. la coma

Czasownik (Verbo)

  • Tryb oznajmujący (Indicativo)
Czas teraźniejszy Presente de Indicativo - formy regularne
Czas przeszły dokonany Pretérito Perfecto - użycie
Czas przeszły dokonany Pretérito Indefinido - formy regularne
Czas przeszły dokonany Pretérito Indefinido - użycie
Czas przeszły niedokonany Imperfecto de Indicativo- formy regularne i nieregularne 
Czas przeszły niedokonany Imperfecto de Indicativo - użycie
  • Tryb łączący (Subjuntivo)
Tryb łączący Modo subjuntivo - użycie - wstęp
Czas teraźniejszy Presente de Subjuntivo - formy regularne
Czas teraźniejszy Presente de Subjuntivo - formy nieregularne
Czas teraźniejszy Presente de Subjuntivo - lista czasowników z przegłosem, zmianą c:zc oraz i:y - odmiana
Czas przeszły niedokonany Imperfecto de Subjuntivo - formy regularne i nieregularne
Użycie subjuntivo w zdaniach z "cuando"
  • Zdania podrzędnie złożone (Oraciones subordinadas)
Zdania warunkowe (Oraciones condicionales)

Zdania warunkowe z si - wstęp
Zdania warunkowe z si - I typ (rzeczywiste)
Zdania warunkowe z si - II typ (możliwe)
Zdania warunkowe z si - III typ (niemożliwe)
Zdania warunkowe z si - IV typ (mieszane)

Zdania okolicznikowe czasu (Oraciones temporales)

Zdania czasowe (Oraciones temporales) Cuando era joven...(I) - wstęp
Zdania czasowe (Oraciones temporales) (II) - indicativo i subjuntivo w zdaniach z "cuando"
  • Konstrukcje peryfrastyczne (Perífrasis verbales)
Deber + infinitivo vs. deber de+ infinitivo

Przymiotnik  (Adjetivo)
Szyk przymiotnika a zmiana znaczenia (I) - amigo viejo vs. viejo amigo
Szyk przymiotnika a zmiana znaczenia (II) - la blanca nieve vs. la nieve blanca

Akcent (Acento)
Akcent wyrazowy
Wymowa. Acento español (I)
Wymowa. Acento español (II). La "s", la "c" y la "z".
Wymowa. Acento español (III). La "b" y la "v"


ĆWICZENIA 
- Gramatyka w piosenkach
Los pasados - Joaquín Sabina "Rebajas de Enero" (luki)