poniedziałek, 26 listopada 2012

Presente de Subjuntivo - Lista czasowników z przegłosem, zmianą c:zc oraz i:y - odmiana


Poniżej przedstawiono tabelę czasowników z przegłosem w czasie Presente de Subjuntivo.

Wskazówka: czasowniki złożone będą odmieniać się zawsze tak, jak czasowniki proste, z tym samym rdzeniem, np.: probar (pruebe, pruebes, pruebe, probemos, probéis, prueben) i comprobar (compruebe, compruebes,  compruebe,  comprobemos,  comprobéis,  comprueben) lub aprobar (apruebe, apruebes, apruebe, aprobemos, aprobéis, aprueben).

Inne czasowniki, odmieniające się wg. powyższej reguły: cerrar - encerrar, helar-deshelar, mostrar-demostrar, tender-extender, etc.
Odmieniające się tak jak CONTAR
(cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis cuenten)
-AR (o:ue)
acordar
uzgadniać
acuerde, acuerdes, acuerde, acordemos, acordéis, acuerden
acostar
kłaść do łóżka
acueste, acuestes, acueste, acostemos, acostéis, acuesten
apostar
postawić na coś
apueste, apuestes, apueste, apostemos, apostéis, apuesten
aprobar
zaliczyć, zatwierdzić
apruebe, apruebes, apruebe, aprobemos, aprobéis, aprueben
colar
Cedzić; ~se wepchnąć się gdzieś
cuele, cueles, cuele, colemos, coléis, cuelen
comprobar
sprawdzić
compruebe, compruebes,  compruebe,  comprobemos,  comprobéis,  comprueben
consolar
pocieszać
 consuele, consueles, consuele, consolemos, consoléis, consuelen
costar
kosztować
 cueste, cuestes, cueste, costemos, costéis, cuesten
demostrar
udowadniać
demuestre, demuestres, demuestre, demostremos, demostréis, demuestren
desaprobar
nie pochwalać
desapruebe, desapruebes, desapruebe, desaprobemos, desabrobéis, desaprueben
encontrar
spotkać
encuentre, encuentres, encuentre, encontremos, encontréis, encuentren
mostrar  
pokazać
muestre,  muestres,  muestre, mostremos, mostréis,  muestren
probar
spróbować
pruebe, pruebes, pruebe, probemos, probéis, prueben 
recordar
przypominać
recuerde,  recuerdes,  recuerde, recordemos,  recordéis,  recuerden
renovar
odnowić
renueve,  renueves,  renueve, renovemos, renovéis ,  renueven
soltar
rozwiązać ; rozpuścić
suelte,  sueltes,  suelte, soltemos, soltéis,  suelten
sonar
dzwonić
suene,  suenes,  suene, sonemos, sonéis,  suenen
soñar  
marzyć ; snić
sueñe,  sueñes,  sueñe, soñemos,  soñéis,  sueñen
tronar
grzmieć
truene
volar
latać
vuele,  vueles,  vuele,  volemos, voléis,  vuelen
Odmieniające się tak jak PENSAR
(piense, pienses, piense, pensemos, penséis, piensen)
-AR (e: ie)
apretar
naciskać
apriete, aprietes, apriete, apretemos, apretéis, aprieten 
atravesar
przechodzić; przeszywać
atraviese, atravieses, atraviese, atravesemos, atraveséis, atraviesen 
calentar
ogrzewać
caliente,  calientes,  caliente,  calentemos,  calentéis,  calienten
cerrar
zamykać
cierre,  cierres,  cierre,  cerremos, cerréis,  cierren
concertar
uzgadniać ; porządkować
concierte,  conciertes,  concierte, concertemos, concertéis,  concierten
confesar
wyznawać
confiese, confieses, confiese, confesemos, confeséis, confiesen
deshelar
rozmrażać
deshiele, deshieles, deshiele, deshelemos, deheléis, deshielen
despertar
budzić
despierte,  despiertes,  despierte,  despertemos,  despertéis,  despierten
encerrar
zamykać, zawierać
encierre,  encierres,  encierre,  encerremos,  encerréis,  encierren
encomendar
zamawiać, zlecać
encomiende,  encomiendes,  encomiende,  encomendemos,  encomendéis,  encomienden
enterrar
pochować
entierre, entierres,  entierre,  enterremos,  enterréis,  entierren
gobernar
rządzić
gobierne,  gobiernes,  gobierne,  gobernemos,  gobernéis,  gobiernen
helar
mrozić
hiele,  hieles,  hiele,  helemos,  heléis,  hielen
manifestar
pokazywać
manifieste,  manifiestes,  manifieste,  manifestemos,  manifestéis,  manifiesten
merendar
jeść podwieczorek
meriende,  meriendes,  meriende,  merendemos,  merendéis,  merienden
nevar
padać (o śniegu)
nieve
pensar
myśleć
piense,  pienses,  piense,  pensemos,  penséis,  piensen
quebrar
łamać
quiebre,  quiebres,  quiebre,  quebremos,  quebréis,  quiebren
recomendar
polecać, radzić
recomiende,  recomiendes,  recomiende,  recomendemos,  recomendéis,  recomienden
sembrar
siać
siembre,  siembres,  siembre,  sembremos,  sembréis,  siembren
sentar(se)
sadzać, (siadać) ; pasować (komuś coś)
(me) siente, (te) sientes, (se) siente,  (nos) sentemos,  (os) sentéis, (se) sienten
temblar
drżeć
tiemble,  tiembles,  tiemble,  temblemos,  tembléis,  tiemblen
Odmieniające się tak jak JUGAR
(juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen)
-AR (u:ue)
brak – oboczność u :ue występuje tylko w czasowniku JUGAR
Odmieniające się tak jak PERDER
(pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdáis, pierdan)
-ER (e: ie)
ascender
wznosić się
ascienda,  asciendas, ascienda, ascendamos,  ascendáis,  asciendan
atender
uważać ; doglądać ; obsługiwać
atienda,  atiendas,  atienda,  atendamos,  atendáis ,  atiendan
defender
bronić
defienda,  defiendas,  defienda,  defendamos,  defendáis,  defiendan
descender
schodzić
descienda,  desciendas,  descienda,  descendamos,  descendáis,  desciendan
encender
zapalać
encienda,  enciendas,  encienda,  encendamos,  encendáis,  enciendan
extender
rozpościerać
extienda,  extiendas,  extienda,  extendamos,  extendáis,  extiendan
tender
rozwieszać ; mieć tendencję
tienda,  tiendas,  tienda,  tendamos,  tendáis,  tiendan
verter
wlewać
vierta,  viertas,  vierta,  vertamos,  vertáis,  viertan
Odmieniające się tak jak PODER
(pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, puedan)
-ER (o: ue)
conmover
poruszyć
conmueva,  conmuevas,  conmueva,  conmovamos,  conmováis,  conmuevan
desenvolver
rozwijać, rozpakować
desenvuelva,  desenvuelvas,  desenvuelva,  desenvolvamos,  desenvolváis,  desenvuelvan
devolver
zwracać coś
devuelva,  devuelvas,  devuelva,  devolvamos,  devolváis,  devuelvan
disolver
rozpuścić
disuelva,  disuelvas,  disuelva, disolvamos,  disolváis,  disuelvan
doler
boleć
(me/te/le/nos/os/les) duela, duelan
envolver
zawijać, zapakować
 envuelva, envuelvas, envuelva, envolvamos, envolváis, envuelvan
llover
padać
llueva
morder
gryźć
muerda, muerdas, muerda, mordamos, mordáis, muerdan
promover
wszczynać ; promować
promueva, promuevas, promueva, promovamos, promováis, promuevan
remover
usunąć
remueva, remuevas, remueva, removamos, remováis, remuevan
resolver
rozwiązać (problem)
resuelva, resuelvas, resuelva, resolvamos, resolváis, resuelvan
volver
wracać
vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, vuelvan
Odmieniające się tak jak SENTIR
(sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan)
-IR (e: ie)
advertir 
ostrzegać; informować
advierta, adviertas, advierta, advirtamos, advirtáis, adviertan
arrepentirse
żałować
me arrepienta, te arrepientas, se arrepienta, nos arrepintamos, os arrepintáis, se arrepientan
consentir
zgadzać się na coś
consienta, consientas, consienta, consintamos, consintáis, consientan
convertir
zamieniać (w coś)
convierta, conviertas, convierta, convirtamos, convirtáis, conviertan
desmentir  
dementować
desmienta, desmientas, desmienta, desmintamos, desmintáis, desmientan
diferir
odraczać ; różnić się
difiera, difieras, difiera, difiramos, difiráis, difieran
digerir
trawić
digiera, digieras, digiera, digiramos, digiráis, digieran
divertir
bawić
divierta, diviertas, divierta, divirtamos, divirtáis, diviertan
herir
ranić
hiera, hieras, hiera, hiramos, hiráis, hieran
hervir
wrzeć, gotować się
hierva, hiervas, hierva, hirvamos, hirváis, hiervan
ingerir
spożyć, połknąć
ingiera, ingieras, ingiera, ingiramos, ingiráis, ingieran
invertir
inwestować
invierta, inviertas, invierta, invirtamos, invirtáis, inviertan
mentir
kłamać
mienta, mientas, mienta, mintamos, mintáis, mientan
preferir
woleć
prefiera, prefieras, prefiera, prefiramos, prefiráis, prefieran
presentir
przeczuwać, przewidywać
presienta, presientas, presienta, presintamos, presintáis, presientan
referir
Relacjonować ;~se dotyczyć
refiera, refieras, refiera, refiramos, refiráis, refieran
sugerir
sugerować
sugiera, sugieras, sugiera, sugiramos, sugiráis, sugieran
Odmieniające się tak jak DORMIR
(duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman)
-IR (o: ue)
morir
umrzeć
muera, mueras, muera, muramos, muráis, mueran
Odmieniające się tak jak PEDIR
(pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan)
-IR (e i)
competir
konkurować
compita, compitas, compita, compitamos, compitáis, compitan
concebir
począć (dziecko) ; pojąć
conciba, concibas, conciba, concibamos, concibáis, conciban
derretir
rozpuszczać (się)
derrita, derritas, derrita, derritamos, derritáis, derritan
despedir
pożeganać ; zwolnić (z pracy)
despida, despidas, despida, despidamos, despidáis, despidan
impedir
przeszkodzić
impida, impidas, impida, impidamos, impidáis, impidan
medir
mierzyć
mida, midas, mida, midamos, midáis, midan
rendir
Pokonywać; ~ se poddać się
rinda, rindas, rinda, rindamos, rindáis, rindan
repetir
powtarzać
repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan
servir
służyć
sirva, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan
vestir
ubierać; być ubranym w coś
vista, vistas, vista, vistamos, vistáis, vistan
Odmieniające się tak jak CONOCER
(conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan)
-ER (końcówka 1 os. lp.  –zco)
abastecer
zaopatrywać
abastezca, abastezcas, abastezca, abastezcamos, abastezcáis, abastezcan
acontecer
zdarzać się
acontezca, acontezcan
amanecer
świtać
amanezca
anochecer
zmierzchać się
anochezca
aparecer
pojawiać się
aparezca, aparezcas, aparezca, aparezcamos, aparezcáis, aparezcan
apetecer
mieć ochotę
(me/te/le/nos/os/les) apetezca, apetezcan
atardecer
zmierzchać się
atardezca
carecer
nie mieć
carezca, carezcas, carezca, carezcamos, carezcáis, carezcan
compadecer
współczuć (komu)
compadezca, compadezcas, compadezca, compadezcamos, compadezcáis, compadezcan
comparecer
stawiać się (na wezwanie sądu)
comparezca, comparezcas, comparezca, comparezcamos, comparezcáis, comparezcan
conocer
znać
conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan
crecer
rosnąć
crezca, crezcas, crezca, crezcamos, crezcáis, crezcan
decrecer
maleć
decrezca, decrezcas, decrezca, decrezcamos, decrezcáis, decrezcan
desaparecer
znikać
desaparezca, desaparezcas, desaparezca, desaparezcamos, desaparezcáis, desaparezcan
desconocer
nie znać
desconozca, desconozcas, desconozca, desconozcamos, desconozcáis, desconozcan
desobedecer
być nieposłusznym
desobedezca, desobedezcas, desobedezca, desobedezcamos, desobedezcáis, desobedezcan
empobrecer
zubożać; biednieć
empobrezca, empobrezcas, empobrezca, empobrezcamos, empobrezcáis, empobrezcan
enfurecer
wprawiać w furię
enfurezca, enfurezcas, enfurezca, enfurezcamos, enfurezcáis, enfurezcan
enloquecer
oszaleć
enloquezca, enloquezcas, enloquezca, enloquezcamos, enloquezcáis, enloquezcan 
enriquecer
wzbogacać
enriquezca, enriquezcas, enriquezca, enriquezcamos, enriquezcáis, enriquezcan
enrojecer
czerwienieć
enrojezca, enrojezcas, enrojezca, enrojezcamos, enrojezcáis, enrojezcan
ensordecer
głuchnąć
ensordezca, ensordezcas, ensordezca, ensordezcamos, ensordezcáis, ensordezcan
entristecer
smucić
entristezca, entristezcas, entristezca, entristezcamos, entristezcáis, entristezcan
envejecer
postarzać ; starzeć się
envejezca, envejezcas, envejezca, envejezcamos, envejezcáis, envejezcan
establecer 
ustanawiać ; założyć (firmę)
establezca, establezcas, establezca, establezcamos, establezcáis, establezcan
fallecer
umrzeć
fallezca, fallezcas, fallezca, fallezcamos, fallezcáis, fallezcan
favorecer
sprzyjać
favorezca, favorezcas, favorezca, favorezcamos, favorezcáis, favorezcan
florecer
kwitnąć
florezca, florezcan
merecer
zasługiwać; być wartym, godnym
merezca, merezcas, merezca, merezcamos, merezcáis, merezcan
nacer
urodzić się
nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcáis, nazcan
obedecer
być posłusznym
obedezca, obedezcas, obedezca, obedezcamos, obedezcáis, obedezcan
ofrecer
oferować, dawać
ofrezca, ofrezcas, ofrezca, ofrezcamos, ofrezcáis, ofrezcan
oscurecer
ściemniać się
oscurezca
padecer 
cierpieć na
padezca, padezcas, padezca, padezcamos, padezcáis, padezcan
palidecer
zblednąć
palidezca, palidezcas, palidezca, palidezcamos, palidezcáis, palidezcan
parecer
wydawać się ; ~ se a być podobnym
parezca, parezcas, parezca, parezcamos, parezcáis, parezcan
perecer
ginąć, umierać
perezca, perezcas, perezca, perezcamos, perezcáis, perezcan
permanecer
(prze)trwać
permanezca, permanezcas, permanezca, permanezcamos, permanezcáis, permanezcan
pertenecer
należeć do
pertenezca, pertenezcas, pertenezca, pertenezcamos, pertenezcáis, pertenezcan
prevalecer
przewyższać
prevalezca, prevalezcas, prevalezca, prevalezcamos, prevalezcáis, prevalezcan
reconocer
rozpoznawać ; przyznawać
reconozca, reconozcas, reconozca, reconozcamos, reconozcáis, reconozcan
rejuvenecer
odmłodnieć
rejuvenezca, rejuvenezcas, rejuvenezca, rejuvenezcamos, rejuvenezcáis, rejuvenezcan
renacer
narodzić się na nowo
renazca, renazcas, renazca, renazcamos, renazcáis, renazca
restablecer
przywracać
restablezca, restablezcas, restablezca, restablezcamos, restablezcáis, restablezcanOdmieniające się tak jak CONSTRUIR
(construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, construyan)
-UIR (zmiana: i y)
atribuir
przypisywać
atribuya, atribuyas, atribuya, atribuyamos, atribuyáis, atribuyan
concluir
kończyć, wyciągać wnioski
concluya, concluyas, concluya, concluyamos, concluyáis, concluyan
constituir
stanowić
constituya, constituyas, constituya, constituyamos, constituyáis, constituyan
construir
budować
construya, construyas, construya, construyamos, construyáis, construyan
contribuir
przyczyniać się
contribuya, contribuyas, contribuya, contribuyamos, contribuyáis, contribuyan
destituir
pozbawić (stanowiska)
destituya, destituyas, destituya, destituyamos, destituyáis, destituyan
destruir
zniszczyć
destruya, destruyas, destruya, destruyamos, destruyáis, destruyan
diluir
rozpuszczać
diluya, diluyas, diluya, diluyamos, diluyáis, diluyan
disminuir
zmniejszać się
disminuya, disminuyas, disminuya, disminuyamos, disminuyáis, disminuyan
distribuir
rozdzielać
distribuya, distribuyas, distribuya, distribuyamos, distribuyáis, distribuyan
excluir
wykluczyć
excluya, excluyas, excluya, excluyamos, excluyáis, excluyan
fluir
płynąć
fluya, fluyas, fluya, fluyamos, fluyáis, fluyan
incluir
włączyć
incluya, incluyas, incluya, incluyamos, incluyáis, incluyan
influir
wpływać
influya, influyas, influya, influyamos, influyáis, influyan
inmiscuirse
wtrącać się
inmiscuya, inmiscuyas, inmiscuya, inmiscuyamos, inmiscuyáis, inmiscuyan
instituir
ustanawiać
instituya, instituyas, instituya, instituyamos, instituyáis, instituyan
instruir
kształcić
instruya, instruyas, instruya, instruyamos, instruyáis, instruyan
intuir
przeczuwać
intuya, intuyas, intuya, intuyamos, intuyáis, intuyan
obstruir
zatarasować
obstruya, obstruyas, obstruya, obstruyamos, obstruyáis, obstruyan
ocluir
zaczopować
ocluya, ocluyas, ocluya, ocluyamos, ocluyáis, ocluyan
recluir
uwięzić
recluya, recluyas, recluya, recluyamos, recluyáis, recluyan
reconstruir
odbudować
reconstruya, reconstruyas, reconstruya, reconstruyamos, reconstruyáis, reconstruyan
redistribuir
rozdzielać ponownie
redistribuya, redistribuyas, redistribuya, redistribuyamos, redistribuyáis, redistribuyan
restituir
przywrócić
restituya, restituyas, restituya, restituyamos, restituyáis, restituyan
retribuir
wynagradzać
retribuya, retribuyas, retribuya, retribuyamos, retribuyáis, retribuyan
sustituir
zastąpić
sustituya, sustituyas, sustituya, sustituyamos, sustituyáis, sustituyanJeśli spodobał Ci się ten post, proszę poleć bloga swoim znajomym- tweetnij, lajknij, zaplusuj albo cośkolwiek innego. Dzięki! :-)

5 komentarzy:

 1. Bardzo przydatne :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Pierwsza osoba się kończy na "o" ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Owszem, kończy się na "o", ale w Presente de Indicativo, a post poświęcony jest Presente de Subjuntivo. A w Subjuntivo nie kończy się na "o". :-)

  OdpowiedzUsuń
 4. czy to kompletna lista? kurcze sporo tego :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, w tym poście więcej: http://zlaphiszpanskizarogi.blogspot.com/2012/10/presente-de-subjuntivo-formy.html

   Usuń